Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je Ing. Michal Porubän, so sídlom Liptovský Ondrej 75, 032 04 Liptovský Ondrej, Slovenská republika, IČO: 45 703 655, DIČ: 1075742965, IČ DPH: SK1075742965, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, číslo živnostenského registra: 540-16113 (v ďalšom texte len „Predávajúci“) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, a to na www.stimbi.sk.

   Údaje Predávajúceho:

   Ing. Michal Porubän
   so sídlom: Liptovský Ondrej 75, 032 04 Liptovský Ondrej, Slovenská republika
   IČO: 45 703 655
   DIČ: 1075742965
   IČ DPH: SK1075742965
   zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši číslo živnostenského registra: 540-16113

   Kontaktné údaje:

   Ing. Michal Porubän
   tel.: 00421 904 908 914
   e-mail: stimbi@stimbi.sk

   Bankové údaje:

   IBAN: SK90 8360 5207 0042 0260 7941, BIC/SWIFT: BREXSKBX, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

   Pracovná doba:

   pracovné dni
   Po - Pia: 8:00 hod. do 15:00 hod.

   Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139 fax č. 041/7632 139

  2. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.stimbi.sk tovar a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón a pod..

  3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

  4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu www.stimbi.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorých Predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetových stránkach www.stimbi.sk Kupujúcemu (v ďalšom texte len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

  5. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  6. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke Ing. Michala Porubäna pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.stimbi.sk.

 2. Spôsob uzatvárania a storno kúpnej zmluvy

  1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu poštou, e-mailovou správou alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho www.stimbi.sk. Na základe riadne vyplnenej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci overenie jej správnosti a úplnosti. Lehota, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny, prezentovaného na stránke Predávajúceho, je 24 hodín od odoslania akceptácie o prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (v ďalšom texte len „objednávka").

  2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

  3. Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim je vystavenie kúpnej zmluvy, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Akceptovanie vystavením kúpnej zmluvy je v prípade zadania platby prevodom na bankový účet zasielané e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade zadania platby dobierkou alebo prostredníctvom platobnej brány CardPay je akceptovanie kúpnej zmluvy zaslané priamo s tovarom Kupujúcemu. V prípade, že sa vyskytne chýbajúci tovar, v záväznej objednávke, ktorý nemá Predávajúci priamo skladom, alebo nemá dostatočný počet kusov, zmení sa dodanie a podobne, Predávajúci vopred upozorní Kupujúceho a žiada si telefonicky, alebo e-mailom opätovné potvrdenie a akceptovanie upravenej objednávky, v prípade, že Kupujúci nesúhlasí, má právo objednávku stornovať.

  4. Záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, prípadne iné údaje.

  5. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (faxom, e-mailovou správou alebo poštou), vo výnimočných prípadoch telefonicky po dohovore s Ing. Michalom Porubänom. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou (faxom, sms správou, e-mailovou správou alebo poštou), vo výnimočných prípadoch telefonicky. V prípade takéhoto zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne náklady, pokuty a ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že za tovar Kupujúci už zaplatil, Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim na adresu Kupujúceho, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.

  6. Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O neakceptovaní objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovú správou.

 3. Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Práva a povinnosti Predávajúceho
   1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie, ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy. Ďalej je Predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
   2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
  2. Práva a povinnosti Kupujúceho
   1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
   2. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.
 4. Dodacie podmienky

  1. Tovar je predávaný podľa ponúkaných katalógov Predávajúceho, umiestnených na internetových stránkach www.stimbi.sk.
  2. Predávajúci je povinný splniť objednávku Kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
  3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (faxom, sms správou, e-mailovou správou alebo poštou) alebo telefonicky a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradné (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, e-mailovú správou alebo poštou) informuje predávajúceho.
  4. Doručenie balíka Kupujúcemu zásielkovou spoločnosťou DPD
   1. Objednávku zasiela Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom zásielkovej spoločnosti DPD. Podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto možnosti doručenia Vášho tovaru sú nasledovné:

    • Oblasť doručenia: celá SR
    • Dni doručenia: pracovné dni
    • Doba doručenia: obvykle do 24 hodín (po potvrdení a odoslaní objednávky)
    • Časové rozmedzie doručenia: 8:00 hod. – 18:00 hod.
   2. V prípade dodania na súkromnú adresu Kupujúceho bude doručujúci vodič prostredníctvom SMS správy informovať Kupujúceho o približnom čase doručenia. Presný výber hodiny dodania nie je možný. Ak nebude Kupujúci prepravcom zastihnutý, nasledujúci pracovný deň bude zásielka doručovaná znovu.
   3. Kupujúci pre bližšie informácie ohľadom stavu a termínu dodania môže využiť nasledovné možnosti:

    • sledovanie zásielky na: Sledovanie pohybu zásielky
    • prostredníctvom informačnej linky prepravcu: 18 373 alebo 0850 373 373
    • • kontaktovaním Predávajúceho: 00421 904 908 914, stimbi@stimbi.sk
   4. Pri balíkoch, ktoré boli uhradené Kupujúcim prostredníctvom bankového prevodu alebo platobnej brány CardPay, si Predávajúci účtuje len poplatok za doručenie balíka vo výške stanovenej Predávajúcim (poštovné a balné). Pri platbe za balík priamo zásielkovej/prepravnej spoločnosti DPD (na dobierku - platba v hotovosti kuriérovi) si Predávajúci účtuje aj poplatok za dobierku, maximálne vo výške stanovenej prepravcom.

   5. V prípade, že Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

   6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu, a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Predávajúci odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu. V prípade zjavného poškodenia balíka má Kupujúci právo neprebrať ho a informovať o tejto skutočnosti aj Predávajúceho na telefónnom čísle 00421 904 908 914 alebo e-mailom na stimbi@stimbi.sk.

   7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú zásielkovou/prepravnou spoločnosťou DPD, prípadne uvedením nesprávnej adresy zo strany Kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené zásielkovou/prepravnou spoločnosťou DPD je nutné uplatňovať priamo u pracovníka zásielkovej/prepravnej spoločnosti DPD. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil pracovníkovi zásielkovej/prepravnej spoločnosti DPD Kupujúci, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené.

  5. Doručenie balíka Kupujúcemu Slovenskou poštou
   1. Objednávku zasiela Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto možnosti doručenia Vášho tovaru sú nasledovné:

    • Oblasť doručenia: celá SR
    • Dni doručenia: pracovné dni
    • Doba doručenia: obvykle do 24-48 hodín (po potvrdení a odoslaní objednávky)
    • Časové rozmedzie doručenia: 8:00 hod. – 18:00 hod
    • Možnosti doručenia: doručenie na poštu alebo doručenie na adresu
   2. V prípade doručenia na poštu bude zásielka doručená na prislúchajúcu poštu k dodacej adrese Kupujúceho. Kupujúci bude o uložení zásielky na pošte informovaný prostredníctvom SMS. V prípade doručenia na konkrétnu adresu Kupujúceho bude doručujúci vodič prostredníctvom SMS správy informovať Kupujúceho o približnom čase doručenia. Presný výber hodiny dodania nie je možný. Ak nebude Kupujúci prepravcom zastihnutý, zásielka bude uložená na prislúchajúcej pošte.

   3. Kupujúci pre bližšie informácie ohľadom stavu a termínu dodania môže využiť nasledovné možnosti:

    • sledovanie zásielky na: Sledovanie pohybu zásielky
    • prostredníctvom informačnej linky prepravcu: 0800 122 143
    • kontaktovaním Predávajúceho: 00421 904 908 914, stimbi@stimbi.sk
   4. Pri balíkoch, ktoré boli uhradené Kupujúcim prostredníctvom bankového prevodu alebo platobnej brány CardPay si Predávajúci účtuje len poplatok za doručenie balíka vo výške stanovenej Predávajúcim (poštovné a balné). Pri platbe za balík priamo Slovenskej pošte (na dobierku - platba v hotovosti kuriérovi alebo na pošte) si Predávajúci účtuje aj poplatok za dobierku, maximálne vo výške stanovenej prepravcom.

   5. V prípade, že Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

   6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu, a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Predávajúci odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu. V prípade zjavného poškodenia balíka má Kupujúci právo neprebrať ho a informovať o tejto skutočnosti aj Predávajúceho na telefónnom čísle 00421 904 908 914 alebo e-mailom na stimbi@stimbi.sk.

   7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou, prípadne uvedením nesprávnej adresy zo strany Kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené Slovenskou poštou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka Slovenskej pošty. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil pracovníkovi Slovenskej pošty Kupujúci, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené.

  6. Osobné prevzatie balíka Kupujúcim v priestoroch Predávajúceho
   1. Kupujúci má právo zvoliť si na dodanie tovaru osobný odber. Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom k vyzdvihnutiu záväznej objednávky. Kupujúci si následne prevezme objednávku v sídle internetového obchodu www.stimbi.sk na adrese Liptovský Ondrej 75, 032 04 Liptovský Ondrej, po predchádzajúcej dohode o približnom čase vyzdvihnutia medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pri osobnom odbere si Predávajúci neúčtuje poplatky spojené s dodaním tovaru.
   2. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
   3. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky Predávajúcim a Kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar Predávajúci nevie dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, sms správou alebo e-mailovou správou. V takomto prípade bude objednávka odoslaná Kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u Kupujúceho.
   4. Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra). Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.
 5. Kúpna cena

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vo výške podľa záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim (v ďalšom texte len „kúpna cena“) a náklady na doručenie tovaru, a to dobierkou v mieste dodania tovaru alebo platbou prostredníctvom platobnej brány CardPay alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim.
  2. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak. V prípade, že Kupujúci nezaplatí za tovar Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti len v súlade s platnými právnymi predpismi.
  3. Ceny v internetovom obchode sú uvedené v EUR-ách vrátane DPH. Ceny tovaru sú uvádzané bez poplatkov za dopravu. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené.
  4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, keď prevezme tovar od Predávajúceho.
  5. Kupujúci je oprávnený objednaný tovar uhradiť Predávajúcemu vopred na základe proforma faktúry. Predávajúci alebo ním poverená osoba v takom prípade kontaktuje Kupujúceho ohľadom potvrdenia objednávky a následne zašle Kupujúcemu proforma faktúru, ktorú Kupujúci uhradí v prospech bankového účtu Predávajúceho. Po pripísaní finančných prostriedkov (kúpnej ceny) na bankový účet Predávajúceho zašle Predávajúci objednaný tovar Kupujúcemu, o čom bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom sms správy alebo e-mailovej správy. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude pripísaná v prospech bankového účtu Predávajúceho do 5-tich dní odo dňa potvrdenia záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený objednávku Kupujúceho stornovať a objednaný tovar Kupujúcemu nezaslať.
  6. V prípade úhrady kúpnej ceny v zmysle bodu 5.5. týchto všeobecných obchodných podmienok môže Kupujúci vykonať úhradu v prospech niektorého z nasledovných bankových účtov Predávajúceho:

   • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky SK90 8360 5207 0042 0260 7941
   • alebo bankový účet uvedený v proforma faktúre

   Variabilný symbol pre úhrady je číslo proforma faktúry.

  7. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány CardPay postupuje Kupujúci podľa pokynov poskytovateľa elektronických platieb.
  8. Úhrada za objednaný tovar na faktúru s lehotou splatnosti 14 dní je možná len pre Kupujúcich, ktorý sú zmluvnými partnermi Predávajúceho na základe osobitného zmluvného vzťahu.
 6. Zodpovednosť za vady tovaru

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Reklamačný poriadok

  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (v ďalšom texte len „reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon o ochrane spotrebiteľa").
  3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.stimbi.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.
  5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.
  6. Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie, ktorý bol Kupujúcemu spolu s tovarom dodaný.
  7. Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Vzorový reklamačný formulár môže po vyžiadaní zaslať Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Formulár môže Kupujúci vyžiadať telefonicky alebo e-mailom. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:

   E-mail: stimbi@stimbi.sk

    

   Poštová adresa:
   Ing. Michal Porubän
   Liptovský Ondrej 75
   032 04 Liptovský Ondrej
   Slovenská republika

   Osobné reklamácie má právo Kupujúci uplatniť v sídle internetového obchodu www.stimbi.sk na adrese Liptovský Ondrej 75, 032 04 Liptovský Ondrej, po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim.

  8. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
  9. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.
  10. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim. V prípade doručovania tovaru na určené miesto Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.
  11. Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba, vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.
  12. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 6.1. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

   • odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu,
   • výmenou tovaru,
   • vrátením kúpnej ceny,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  14. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.
  15. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

   1. Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
   2. Predávajúci vadný tovar vymení.
  16. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

   1. výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
   2. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
   3. výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
   4. ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.
  17. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
 8. Odstúpenie od zmluvy, storno

  1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
  2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (zaslaním na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch) alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese sídla spoločnosti.
  4. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobne osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru a/alebo náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie  je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby.
  6. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
   Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
 9. Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  2. Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa/bydlisko, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté údaje Kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky Kupujúceho.
  3. Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje sa nebudú spracovávať na marketingové účely.
  4. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.stimbi.sk.
 10. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. V texte sa pre označenie Slovenská republiky používa označenie SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  3. Registrovaným užívateľom bude e-mailom odoslaný najbližší newsletter. V prípade, že registrovaný užívateľ nemá záujem byť ďalej informovaný o novinkách internetového obchodu www.stimbi.sk, stačí sa na jeho konci odhlásiť z odberu.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.stimbi.sk.

Všeobecné obchodné podmienky platia od 8.12.2020.